Hóa học nước, Trần Minh Hải

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

giáo trình HÓA HỌC NƯỚC[sửa]

Giáo viên: Thạc sĩ Trần Minh Hải

BÀI GIẢNG

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. Các vòng tuần hoàn trong tự nhiên

Chương 3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

Chương 4. Hệ axit - Baz trong nước

Chương 5. Khí trong nước

Chương 6. Kim loại trong nước

Chương 7. Hệ keo

Nguồn: An Toàn Môi Trường: http://environment-safety.com

Liên kết đến đây