Hằng số Kaprekar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong toán học, đặc biệt là lĩnh vực số học, có nhiều loại số đặc biệt ( số hình, ... ) Một trong những ví dụ diển hình là hằng số Kaprekar. Giả sử ta có số tự nhiên A với n chữ số. Chuyển đổi các chữ số trong A để A trở thành số A1 có giá trị lớn nhất. Chuyển đổi các chữ số trong A để A trở thành số A2 có giá trị nhỏ nhất. Lấy A1 - A2, ta được số B. Thực hiện tương tự như 3 bước trên đối với số B, nhiều nhất là 7 lần, ta nhận được số 6174. Đó là hằng số Kaprekar