Hệ sinh dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hệ sinh dục hay hệ sinh sản (Latinh: systemata genitalia) là một hệ cơ quan bao gồm các cơ quan cùng làm nhiệm vụ sinh sản. Nhiều chất không-sống như hormonepheromone cũng là những vật chất quan trọng của hệ sinh dục.[1] Không giống như nhiều hệ cơ quan khác, cấu trúc của hệ phụ thuộc vào những sự khác biệt về giới tính của cá thể trong loài, đặc biệt là ở những loài đơn tính. Những sự khác biệt này cho phép sự kết hợp của vật chất di truyền giữa hai cá thể riêng biệt, tạo khả năng đa dạng và phù hợp về gen của thế hệ con cháu.[2]

Xem thêm

Chú thích

  1. Introduction to the Reproductive System SEER's Training Website. U.S. National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program.
  2. Reproductive System 2001 Body Guide powered by Adam