Human Genome Project là gì và tại sao nó lại quan trọng ?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Human Genome Project (Dự án Hệ Gene Người) là một nỗ lực nghiên cứu quốc tế nhằm xác định trình tự hệ gene người và phát hiện các gene trong đó. Kế hoạch là sự phối hợp giữa National Institutes of Health (Viện Sức khỏe quốc gia) và U.S. Department of Energy (Phòng Năng lượng Mỹ). Những đóng góp vòng ngoài bao gồm các trường đại học ở khắp nước Mỹ và cộng đồng quốc tế tại Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc. Kế hoạch hệ gene người được khởi công từ 1990 và đã hoàn tất vào 2003, sớm hơn 2 năm so với lịch trình ban đầu.

Công trình Dự án hệ gene người đã và đang cho phép các nhà nghiên cứu bắt đầu thấu hiểu bản thiết kế để xây dựng nên một con người. Khi các nhà nghiên cứu hiểu nhiều hơn về chức năng của gene và protein, thì những hiểu biết này sẽ có tầm ảnh hưởng chính trong các lĩnh vực y dược, công nghệ sinh học và khoa học sự sống.