Kinetic energy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Năng lượng một vật thể có được do sự vận động (động năng).