Lực sinh trưởng đến từ bên ngoài

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ben Scheres,

Vừa qua, những nhà khoa học đã chứng minh lớp biểu bì (epidermis) chính là nơi hormone thực vật brassinosteroid đã làm tế bào dãn nở, kích thích sinh trưởng. Phát hiện này đã mở thêm những trang mới về sinh trưởng thực vật so với những quan điểm truyền thống.

Brassinosteroid (BR) là một phytohormone kích thích sinh trưởng. Nếu thiếu hormone này hoặc thụ thể xuyên màng của hormone bị hỏng thì thực vật sẽ bị lùn. Trong một vài năm gần đây, con đường sinh tổng hợp và truyền tin hiệu của BR từ thụ thể đến các nhân tố điều hòa phiên mã (transcription factors) đã được xác định [1,2]. Những phát hiện của Savaldi-Goldstein et al. công bố tháng 3 năm 2007 trên tờ Nature về khả năng phục hồi sự sinh trưởng có tính chọn lọc mô đã chứng minh vai trò trọng yếu của lớp tế bào đơn nằm ngoài cùng, được gọi là lớp biểu bì trong quá trình sinh trưởng thực vật.

Một trong những điểm khác biệt chính giữa động vật và thực vật là những tế bào động vật có khả năng di chuyển tương đối tới vị trí khác, trong khi các tế bào thực vật lại thường dính chặt vào nhau bởi thành tế bào. Do đó, trong khi động vật có thể tạo hình thành những cấu trúc sống động do sự chuyển dịch và trượt của các lớp tế bào thì thực vật phải tạo hình thông qua con đường duy nhất điều khiển mức độ phân chia và dãn nở của từng tế bào. Mối kết dính chặt chẽ giữa các thành tế bào cứng nhắc đã hình thành một hệ thống cơ học bền vững mà việc chuyển dịch hoặc dãn nở của cả khối có thể chỉ cần phụ thuộc vào một lớp tế bào giống như khi chúng ta thổi kẹo cao su. Ý tưởng rằng một lớp tế bào nhất định có thể đóng vai trò là "ông chủ" điều khiển sự sinh trưởng trong khi các tế bào khác là "người hầu" đã được đề xuất từ rất lâu trong các sách sinh học thực vật và gợi ý rằng có thể lớp tế bào biểu bì đã tạo nên lực sinh trưởng từ bên ngoài [4, 5].


Liên kết đến đây