Mẫu Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần tiêu đề

Bôi đen đoạn ở dưới, copy và dán vào đầu mỗi bài tóm tắt, sau đó điền các thông tin tương ứng

{{Thesis | 
Trường = cơ sở đào tạo|
Năm = năm bảo vệ /cấp bằng| 
Mã số = mã số chuyên ngành|
Chuyên ngành = tên chuyên ngành|
Tên = tên luận văn|
Name = tên luận văn bằng tiếng Anh|
Tác giả = tên các tác giả luận án|
Người hướng dẫn = tên người hướng dẫn| 
Từ khóa = các từ khóa liên quan đến luận án cho tiện tra cứu|
DOI = số DOI luận án quốc tế|
URL = địa chỉ internet của tác giả hoặc luận án|
PDF = liên kết để download file pdf của luận án| 
}}


Phần Nội dung

VÍ DỤ ĐỊNH DẠNG MỘT BẢN TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, và Trần Văn C

Khoa D, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội


ABSTRACT (Khoảng 100-150 từ)

Độ dài của bản tóm tắt là 4, 6 hoặc 8 trnag theo khổ giấy A4. Các yêu cầu về căn lề và cách dòng được tổng kết lại trong bảng 1. Đoạn văn bản chính được viết với kích thước chữ là 10 pt., phông UNICODE Times hoặc Times New Roman. Khoảng cách cách dòng là 12pt. Nhằm nâng cao các mối quan hệ giữa các thành viên trong VLOS, các ảnh cá nhân và các giới thiệu về tác giả có thể được đề cập ở phần cuối bài viết. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


INTRODUCTION (không cần đầu mục)

Phần này có thể giới thiệu tình hình nghiên cứu chung về lĩnh vực mà đề tài đề cập và giới thiệu các tác giả khác có các nghiên cứu mà người viết đánh giá cao. Các tác giả hoặc các tài liệu tham khảo có thể được đề cập tới theo các dạng sau:

- Nguyễn Văn A (1996) or (Nguyễn Văn A, 1996),

- Nguyễn Văn B (1997), (Nguyễn Văn B, 1997),

- Nguyễn Lân Dũng, et al. (1998) or (Nguyễn Lân Dũng, et al., 1998),

- Nguyễn Văn C (1999 a) và Nguyễn Văn C (1999 b), or

(Nguyễn Văn B, 1999 a) và (Nguyễn Văn C,1999 b)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


Bảng 1 Căn lề và khoảng cách.

Lề Độ rộng mm

Trên 20

Dưới 25

Trái 20

Phải 20

Khoảng cách cột 6 (nếu bài báo viết chia 2 cột)

Bắt đầu phần ABSTRACT 80 từ đỉnh


EXPERIMENT

Experimental Apparatus

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


Technique

  • Data acquisition. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.Hình. 1 (a) Hướng dẫn viết một bản tóm lược đồ án.


ANALYSIS

  • Governing Equations

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

VLOS + Sự đóng góp của toàn thể sinh viên = Thành công (1)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

  • Numerical Method

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


CONCLUSION

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


REFERENCES

  1. Nguyễn Văn A, Mối quan hệ giữa nghiên cứu và môi trường đào tạo phần 1, Tạp chí giáo dục, vol. 1, no. 5, pp. 204-215, 1999a.
  2. Nguyễn Văn A, Mối quan hệ giữa nghiên cứu và môi trường đào tạo phần 2, Tạp chí giáo dục, vol. 1, no. 6, pp. 256-268, 1999b.
  3. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B and Nguyễn Văn C, Development of education system in Vietnam, Proc. HUT Conf. on Education, vol. 3, pp. 123-126, 1998.
  4. Nguyễn Văn B, Energy and Environment, Nhà xuất bản khoa học, Hà nội, 1996.
  5. Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn B, Toward the stimulative cooperation between VLOS participants and environmental education, J. of Hanoi Univ. Tech., vol. 54, no. 1, pp. 8-17, 1997.

NOMENCLATURE

(Nếu cần thiết thì có thể thêm vào)

a : coefficient

b : mass [kg]

c : length [m]

subscripts

env : environmental

edu : education


Vi-du.jpg Nguyễn Văn A tốt nghiệp Đại học(1999) ngành D tại trường Đại học Bách Khoa Hà nội. Nguyễn Văn A hiện là Phó Giám đốc, Công ty nghiên cứu phát triển công nghệ. Lĩnh vực khoa học quan tâm bao gồm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


Vi-du.jpg Nguyễn Văn B tốt nghiệp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.


Vi-du.jpg Nguyễn Văn C xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xem thêm