Ngôn ngữ lập trình R/Đối thoại với R

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

R là một trình thông dịch (interpreter): Đối thoại với R

Sau khi cài đặt chúng ta khởi động R, với lệnh R trong linux hoặc một click kép lên biểu tượng R trong Windows. Cửa sổ giao diện R xuất hiện với lời giới thiệu về R và các thông tin về bản quyền. Kèm theo đó có thể có một số cảnh báo khác mà ta bàn đến sau.

R là một trình thông dịch, tức là R sẽ dịch các lệnh mà người dùng gõ vào thông qua của sổ giao diện cho máy tính hiểu và thực hiện. Về cơ bản, làm việc với R hoàn toàn giống như đối thoại với máy tính thông qua một phiên dịch viên. Trình thông dịch phân biệt với các trình biên dịch như Pascal, Fortran, C... Các trình biên dịch sẽ dịch một "văn bản chỉ thị" của người dùng thành các thao tác máy tính sẽ thực hiện giống như biên dịch viên dịch một cuốn sách.

Qui ước dấu nhắc lệnh của R là ">".

Ta thử lệnh đầu tiên:

> getwd()
 
[1] "/NetUsers0/Thao"

Lệnh getwd() cho câu trả lời là một chuỗi ký tự cho biết thư mục hiện hành (current directory) của R, giống như cho biết ta đang đứng ở đâu trong máy tính của mình. Trong khi làm việc, nếu ta chỉ thị cho R truy cập đến một tệp (file), thì tệp đó ngầm định là ở thư mục mà ta "đang đứng."

Thư mục hiện hành có thể thay đổi bằng lệnh setwd(). Chẳng hạn ta lập một thư mục works trong ổ C:\ của Windows, và gõ lệnh:

>setwd('C:/Works/')
 
>getwd()

Bạn thấy ta đã chuyển đến thư mục 'C:/Works'. Bạn hãy quan sát sự xuất hiện của dấu nháy kép ("") hoặc nháy đơn (' ') trong câu lệnh mẫu và câu trả lời của R, chúng ta sẽ trở lại chi tiết này dưới đây. Một lưu ý nhỏ là trong cách viết đường dẫn (directory), R ưa thích cách viết của Linux hơn cách viết của windows, tức là dùng các sượt trái hơn là các sượt phải: 'C:/Works/' hơn là 'C:\Works\', bạn có thể kiểm tra ngay điều này trong các câu trả lời của R ở trên.

Nếu bạn có chút ít kinh nghiệm với Linux hoặc Windows, bạn có thể sử dụng các quy ước đường dẫn tắt, './' cho thư mục hiện hành, và '../' cho thư mục mẹ. Với mục tiêu làm quen, bạn có thể bỏ qua các chi tiết đó.

Ta thử lệnh:

>list.files()
 
[1]  character(0)

Lệnh list.files() cho một xâu ký tự liệt kê tất cả các tệp trong thư mục hiện hành. Vì thư mục Works vừa được tạo ra không có tệp nên ta có một xâu ký tự với độ dài không. Bạn có thể sao (copy) hoặc tạo một tệp bất kỳ vào thư mục đó, và thử lại lệnh trên. Nếu muốn bạn có thể sao thêm một tệp và thử lại lẫn nữa, nhưng tôi đề nghị chúng ta bắt đầu tìm hiểu khái niệm biến và hàm.

<< Mục lục

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này