Nhúng video trên YouTube vào website của bạn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các video của YouTube không dễ dàng để tải về, tuy nhiên bạn có thể nhúng các video vào website bằng việc sử dụng thẻ iframe để liên kết với trình chơi video của YouTube được cách ly.

Các bước

 1. Hãy tới video trên YouTube mà bạn muốn nhúng.
 2. Nháy vào ‘Share’ (Chia sẻ) bên dưới video đó
 3. Nháy Embed (Nhúng)
 4. Hãy sửa vài thiết lập
  • Các ô chọn là tùy chọn, nhưng kích cỡ trình chơi nên được sửa.
 5. Sao chép mã bên trong ô lớn đó, với thẻ iframe.
  • Bạn cũng sẽ lưu ý một ô khác với địa chỉ. Đây là phiên bản rút ngắn địa chỉ mà sẽ mang bạn tới video trên YouTube.
 6. Hãy dán mã ở dạng mã HTML vào website của bạn.
  • Bạn có lẽ muốn đưa trình chơi video đó vào bên trọng thẻ div hoặc bảng nếu bạn còn chưa làm phù hợp được với văn bản.
 7. Hãy kiểm tra trình chơi video.

Video

Lời khuyên

 • Video không được lưu trữ trong máy chủ của bạn; nó chỉ được kết nối với YouTube.
 • Nếu bạn đi tới đường liên kết được đưa ra trong thẻ iframe, bạn có thể thấy rằng video thay đổi kích chức thành 100% cửa sổ trình duyệt của bạn. Điều này cho phép cách thức mềm dẻo để dễ dàng thay đổi kích thước của trình chơi video

Bài viết có liên quan