Quản lí tài nguyên nước

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Có sự liên hệ nào giữa NƯỚC và ĐÓI NGHÈO? Hãy chứng minh lập luận của bạn.

2. Nêu các biện pháp TIẾT KIỆM NƯỚC sinh hoạt trong gia đình.

3. Theo bạn, các khó khăn nào về TÀI NGUYÊN NƯỚC mà Đồng bằng Sông Cửu Long phải giải quyết?

4. Trình bày các biện pháp cần làm để BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC ở điều kiện nước ta.

5. Phân tích các ảnh hưởng của các ĐẬP NƯỚC THỦY ĐiỆN ở thượng nguồn lên hạ nguồn.