Sách:Sinh lý thực vật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sinh lý thực vật
Bìa sách
Tên nguyên tác Plant Physiology 3rd edition
Năm xuất bản 2002
Tác giả Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger
Nhà xuất bản Sinauer Associates
ISBN-10 0878938230
ISBN-13 978-0878938230
Ngôn ngữ tiếng Anh
Số trang 690

Mục lục[sửa]

Plant Cells[sửa]

Energy and Enzymes[sửa]

Water and Plant Cells[sửa]

Water Balance of Plants[sửa]

Mineral Nutrition[sửa]

Solute Transport[sửa]

Photosynthesis:The Light Reactions[sửa]

Photosynthesis:Carbon Reactions[sửa]

Photosynthesis:Physiological and Ecological Considerations[sửa]

Translocation in the Phloem[sửa]

Respiration and Lipid Metabolism[sửa]

Assimilation of Mineral Nutrients[sửa]

Secondary Metabolites andPlant Defense[sửa]

Gene Expression and Signal Transduction[sửa]

Cell Walls: Structure,Biogenesis, and Expansion[sửa]

Growth and Development[sửa]

Phytochrome and Light Control of Plant Development[sửa]

Blue-Light Responses: Stomatal Movements and Morphogenesis[sửa]

Auxin: The Growth Hormone[sửa]

Gibberellins:Regulators of Plant Height[sửa]

Cytokinins:Regulators of Cell Division[sửa]

Ethylene:The Gaseous Hormone[sửa]

Abscisic Acid:A Seed Maturation and Antistress Signal[sửa]

The Control of Flowering[sửa]

Stress Physiology[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]