Sinh học, THPT, tốt nghiệp, 2003

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

I- Lí thuyết (7 điểm) Thí sinh được chọn một trong hai đề: Đề thứ nhất Câu 1 (3 điểm) a. Nêu cơ chế phát sinh thể bội nhiễm, thể ba nhiễm, thể đa nhiệm. b. Bộ nhiễm sắc thể của một loài sinh vật 2n=24. Có bao nhiêu nhiểm sắc thể được dự đoán ở: - thể một nhiễm - thể 3 nhiễm - thể khuyết nhiễm

Câu 2: (2 điểm) Kỹ thuật di truyền là gì? Trình bày các khâu của kỹ thuật cấy gen. Nêu một số ứng dụng của kĩ thuật di truyền.

Câu 3: (2 điểm) Nêu khái niệm "loài" ở sinh vật giao phối. Trình bày phương thức hình thành loài bằng con đường địa lý.

Đề thứ hai Câu 1 (3 điểm) a. Nêu cơ chế phát sinh và hậu quả của đột biến gen. b. Vì sao đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Câu 2( 2 điểm) Trình bày phương pháp lai tế bào. Nêu ứng dụng và triển vọng của phương pháp lai tế bào.

Câu 3 (2 điểm) Nêu quan niệm hiện đại về sự hình thành loài mới. Trình bày phương thức hình thành loài bằng con đường sinh thái.

II- Bài tập bắt buộc (3 điểm) Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen như sau: 0,3 AA + 0,2 Aa + 0,5 aa=1

a. Xác định tần số tương đối của Alen A và a trong quần thể đó. b. Xác định thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ tiếp theo khi xảy ra giao phối ngẫu nhiên và tự do. c. Cho biết Alen A quy định tính trạng hoa màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hoa mày trắng. Hãy tìm tỉ lệ kiểu hình của quần thể ban đầu.