Sinh học, học kỳ 2 lớp 11, Ams, 2003-2004

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

Trường THPT Hanoi - Amsterdam
Năm học: 2003-2004
Môn thi: Sinh học
Thời gian: 45 phút

1. (4 điểm)

a. Thế nào là sự đồng tính? Cho thí dụ minh họa.
b. Thế nào là sự phân tính? Cho thí dụ minh họa.
c. Giải thích vì sao có sự khác nhau trong phân ly kiểu hình ở F2 (với P thuần chủng) trong các phép lai của Menden và trong hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn khi lai 1 cặp tính trạng.

2 . (3 điểm)

a. Phát biểu định luật Phân Ly độc lập các cặp tính trạng.
b. Nêu điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật trên.

3. (3 điểm)

Ở cà chua tính trạng thân cây cao (do gen A quy định) là trội hoàn toàn so với cây thấp (do gen a quy định); tính trạng quả tròn (do gen B quy định) là trội hoàn toàn so với quả bàu dục (do gen b quy định). Cho rằng 2 cặp gen này nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau. Lai 2 thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả bầu dục, với thân thấp, quả tròn.

a. Cho các cây lai F1 thu được từ phép lai trên tự thụ phấn. Kết quả thu được ở F2 sẽ như thế nào?

b. Nếu cho các cây F1 trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ ra sao?