Sinh học Đại học khối B 2003

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu 1:

1/ Giải thích cơ chế gây đột biến gien của chất 5-bromuaraxin
2/ Cho biết tần số đột biến gien phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Câu 2:

1/ Nêu cơ chế biểu hiện của gien đột biết phát sinh trong quá trình giảm phân
2/ Nếu trong quần thể cây giao phấn và quần thể cây tự thụ phấn đều có gien đột biến lặn xuất hiện ở giao tử với tần số như nhau, thì thể đột biến được phát hiện sớm hơn ở quần thể nào? Giải thích.

Câu 3: Ở ruồi giấm, người ta đã phân lập được một dòng đột biến thuần chủng có thân mau đen (ruồi bình thường có thân màu xám) Trình bày phương pháp để xác định quy luật di truyền của tính trạng này. Cho rằng tính trạng màu thân do một gien quy định.

Câu 4:

1/ Trong chọn giống, người ta thường tạo ra các dòng thuần chủng nhằm mục đích gì?
2/ Phương pháp tạo giống mơi bằng di truyền có ưu thế gì hơn so với tạo giống mới bằng các biện pháp thông thường?

Câu 5:

1/ Hãy cho biết quần thể nào dưới đây ở trạng thái cân bằng Hacddi- vanbec, quần thể nào không cân bằng? Giải thích
Quần thể gồm toàn cây hoa trắng
Quần thể gồm toàn cây hoa đỏ

Biết rằng màu hoa do một gien quy định và tính trạng hoa đỏ trội so với hoa trắng.

2/ Hãy nêu các yếu tố làm thay đổi tần số Alen của các quần thể qua các thế hệ và giải thích rõ yếu tố nào có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số Alen của quần thể.

Câu 6:

1/ Giải thích tính đa dạng và phong phú của sinh vật dựa theo quy luật Menden. Sự liên kết gien và hoán vị gien có làm giảm tính đa dạng và phong phú của sinh vật hay không?
2/ Thể song nhị bội trong tự nhiên được hình thành thế nào? Sự xuất hiện của chúng có ý nghĩa gì trong quá trình tiến hóa?

Câu 7: Trong một thí nghiệm lai giữa ruồi dấm cánh dài, mắt đỏ với ruồi dấm đực cánh ngắn mắt trắng, người ta thu được toàn bộ ruồi F1 có cánh dài mắt đỏ. Cho các con ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 gồm:

  • Ruồi cái F2:

Cánh dài mắt đỏ: 306 con Cánh ngắn mắt đỏ:101 con

  • Ruồi đực F2:

cánh dài mắt đỏ : 147 con Cánh dài mắt trắng :172 con Cánh ngắn mắt đỏ 50 con Cánh ngắn mặt trắng 51 con

Cho rằng mỗi gien quy định một tính trạng. Hãy giải thích kết quả thu được ở TN trên và viết sơ đồ lai.