Sinh học Đại học khối B 2004

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu 1: 1. Nêu cơ chế phát sinh hội chứng Đao. 2. Khi lai hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa, người ta thu được một số cây lai tam bội có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và đặc điểm của các cây lai tam bội đó.

Câu 2: 1. Trình bày những bước chính trong quá trình sinh tổng hợp protein ở TBC. 2. Nêu vai trò của các protein trong cơ thể sống

Câu 3: 1. Một quần thể ban đầu gồm tất cả các cá thể có kiểu gen Aa(trong đó alen A quy định hoa tím là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng). Nếu cho tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ thứ 3 là như thế nào? Người ta ứng dụng phương pháp này trong chọn giống để làm gì?

2. Ưu thế lai là gì? Hiện tượng này được giải thích trên giả thuyết nào?

Câu 4: Có bốn dòng ruồi giấm thu nhập được từ bốn vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau: _Dòng 1: ABFEDCGHIK _DÒNG 2: ABCDEFGHIK _DÒNG 3: ABFEHGIDCK _DÒNG 4: ABFEHGCDIK

1. Nếu dòng 3 là dòng gốc, hãy cho biết loại đột biến đã sinh ra ba dòng kia và trật tự phát sinh các dòng đó. 2. Cơ chế hình thành và hậu quả của các loại đột biến nói trên.

Câu 5: Thành phần kiểu gen của một quần thể sâu tơ là 0,3RR:0,4Rr:0,3rr Sau hai năm sử dụng liên tục một loại thuốc trừ sâu để phòng trừ, khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành phần kiểu gen là 0,5RR:0,4Rr:0,1rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc, r là gen mẫn cảm với thuốc ở sâu tơ. 1. Dựa trên đặc trưng di truyền của quần thể, hãy cho biết quần thể sâu tơ trên thay đổi theo hướng nào? 2. Nêu các nhân tố có thể gây ra những thay đổi đó. Nhân tố nào là chủ yếu? Vì sao?

Câu 6: Ở ruồi giấm, xét 2 gien trên NST thường, gen A trội hoàn toàn so với gen a và gen B là trội hoàn toàn so với b. 1. Lai hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu được ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng chiếm 16% 2. Một phép lai khác giữa hai cá thể dị hợp về hai gen trên, trong số ruồi thu được ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng chiếm 9% Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.