Soạn thảo tiêu đề hoạt hình trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong OpenShot[1], các tiêu đề hoạt hình 3D cũng thật dễ để tạo ra như các tiêu đề đơn giản bằng hình ảnh.

Các bước

Soạn thảo tiêu đề hoạt hình

 1. Giới thiệu hệ thống tiêu đề hoạt hình của OpenShot. Hệ thống tiêu đề hoạt hình có các tính năng sau:
  • Nhiều mẫu template.
  • Dễ dàng soạn thảo văn bản (tiêu đề, phụ đề).
  • Thay đổi phông chữ và màu.
  • Nền trong suốt.
  • Đưa ra sự tuần tự các hình ảnh định dạng PNG (với kênh alpha)
  • Thêm tiêu đề vào phần Project Files (các tệp dự án)
  • Tích hợp với Blender (một ứng dụng hoạt hình 3D)
 2. Khởi tạo trình soạn thảo tiêu đề hoạt hình. Để thêm tiêu đề mới, hãy nhấn lựa chọn thực đơn Title > New Animated Title… (Tiêu đề > Tiêu đề hoạt hình mới…). Điều này sẽ làm mở Animated Title Editor (Trình soạn thảo tiêu đề hoạt hình). Hãy chắc chắn cài đặt thiết lập “Blender Executable” (Blender thực thi được) trong hộp thoại các tùy thích của OpenShot (OpenShot Preferences) tới đường dẫn của Blender (phiên bản 2.5 trở lên được yêu cầu).
 3. Tạo tiêu đề hoạt hình.
  • Màn hình tạo tiêu đề hoạt hình.
  • Mô tả màn hình tạo tiêu đề hoạt hình.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây