Tài liệu Kỹ thuật lập trình Java căn bản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tài liệu Kỹ thuật lập trình Java căn bản
Bìa sách
Tên nguyên tác Tài liệu Kỹ thuật lập trình Java căn bản
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả tên các tác giả
Nhà xuất bản tên nhà xuất bản
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Ngôn ngữ nguyên tác
Số trang số trang trong sách

Download[sửa]