Thành viên:Tran thi hong tuoi/Note: Đơn bào

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

sinh vật đơn bào là sinh vật mà cơ thể chỉ gồm một tế bào.

Liên kết đến đây

Các ghi chú của cùng tác giả