Thảo luận:Đường lối công nghiệp hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

bạn có tài liệu này không, có thể up lên cho mình với Câu 1: Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử cùa giai cấp công nhâny dựng giai cấp công nhân Việt Nam..lien hệ với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Câu 2:a)Phân tích tích tất yếu quy luật hình thành và phát triển đảng của giai cấp công nhân..b)Liên hệ với việc xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện nay,xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh Câu 3:a)Hãy phân tích những đặc trưng chức năng và nghiệm vụ cùa nhà nước XHCN .b)Liên hệ với việc xây dựng nhà nước XHCN ở nước ta Câu 4: a)Phân tích tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước XHCN, b)Đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng nhà nước XHCN ở nước ta Câu 5. Phân tích những đặc trưng của nền văn hóa XHCN. Chúng ta phải làm gi để bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc việt nam? Câu 6:a) Phân tích những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCN.b) Liên hệ với việc xây dựng nền văn hóa XHCN ở nước ta. Câu 7: Phân tích những cơ bản của chũ nghĩa mac- Lê nin trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc---Liên hệ với việc thực hiện chính sách dân tộc và giải quyết các vấn đề dân tộc của nhà nước ta hiện nay Câu 8: Hãy trình bày nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng XHCN. Liên hệ với việc thực hiện chính sách Bản chất của tôn giáo: Câu 9:a) Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mac – le nin trong việc giải quyết các vấn đề tôn giáo.Liên hệ với việc thực hiện chính sách tôn giáo và giải quyết các vấn đề tôn giáo của nhà nước ta hiện nay.

Nhathuynhxd, 04:14, 21/5/2011 (UTC)

cảm ơn tiến sỹ đã có những bài giảng như thế

Huongvinhloc, 02:38, 26/4/2011 (UTC)

tài liêu nay e cần gấp ^^! cac' anh chi co thể tra loi som som cho e trong vong 3 hôm nũa dc k ạ? e cam on truoc nha. chuc moi nguoi co mot ngay tot lanh

Pe jump, 22:25, 23/10/2010 (UTC)

cac anh chi jup e voi: so sánh phương hướng cnh giũa ba đại hội(III,IV,V)để làm rõ những chuyển biến trong quan điểm về công nghiệp hoá. tks cac anh chi nhieu ^^!

Pe jump, 22:23, 23/10/2010 (UTC)