Thảo luận:Đất là gì? Đất hình thành như thế nào?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo Dokuchaev, một nhà Thổ nhưỡng học nổi tiếng: Đất có thể được gọi là các tầng trên nhất của đá,không phụ thuộc vào dạng,chúng bị thay đổi một cách tự nhiên bởi các tác động của nước, không khí và một loạt các dạng hình của sinh vật sống hay chết.

Sự hình thành đất là một quá trình lâu dài và phức tạp, các quá trình cơ bản trong hình thành đất gồm: quá trình phong hoá, quá trình tích luỹ và biến đổi chất hữu cơ trong đất, quá trình dịch chuyển khoáng chất và vật liệu hữu cơ trong đất. Tham gia vào sự hình thành đất có các yếu tố: Đá mẹ, khí hậu, địa hình,sinh vật, thời gian. Bên cạnh đó, quá trình hình thành đất còn chịu tác động của hoạt động sản xuất của con người. Các yếu tố trên tương tác đồng thời tạo nên sự đa dạng của các loại đất trên bề mặt thạch quyển.