Thảo luận:Biển ô nhiễm như thế nào?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ô nhiễm nguồn nước biển ảnh hưởng đến sinh vật biển và dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe của loài người trên toàn thế giới. Phải có luật pháp thế giới và chế tài nghiêm ngặt mới mong giảm sự ô nhiễm do các nước lớn gây ra...

Niemtin tvkh, 02:16, 22/12/2011 (UTC)