Thảo luận:Giá trị cốt lõi của đại học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyễn Trần Bạt:

"Nếu không làm cho các trường đại học, các cơ sở giáo dục trở nên tự do hơn đối với các tiêu chuẩn bắt buộc phải có về nhận thức mà hiện nay chúng ta đang phổ biến trong xã hội, thì mọi ý đồ, mọi khát vọng về cải cách giáo dục đều là vô ích." (Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/GS-Chau-phong-van-Nguyen-Tran-Bat-ve-GD-va-tinh-luong-thien-post17662.gd)
Vloser, 04:55, 9/4/2014 (CEST)