Thảo luận:Giáo trình AutoCAD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

sao tớ ko download dc giáo trinh AutoCAD ???? Hic bàn luận không ký tên trên là của Cafe muối (thảo luận • đóng góp)

link hỏng
Vloser 14:41, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (CEST)