Thảo luận:Tổng quan về hoạt động thần kinh cao cấp và tư duy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ΠEm có suy nghĩ như vầy không biết ý kiến các anh như thế nào : CẤU TRÚC BIỂU DIỄN CHO VIỆC SUY LUẬN TRONG NÃO Xét về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo :em thấy rằng mọi suy luận của máy đều thực hiện trên ngôn ngữ logic vị từ .Các tri thức(tức phản ánh về thế gioi) được biểu diễn bằng các cú pháp của logic vị từ(ví dụ :meo(Tom):con mèo Tom) .Nhưng em cảm thấy sự biểu diễn này mang tính hình thức ,và suy luận cũng chỉ mang tính hình thức trên kiểu biêu diễn này.Hình thức ở đây là :khi chiếc máy nhìn nhận câu meo(Tom) thì nó chỉ hiểu đó là một chuỗi kí tự ,chuỗi kí tự này hoàn toàn trống rỗng đối với nó vì nó không có nội dung vật chất .

Trái lại đối với con người :tri thức ,phản ánh của thế giới được biểu diễn bằng một ngôn ngữ khác.Có thể hiểu hình ảnh tinh thần chính là cơ sở mà bộ não ta biểu diễn .Khi ta nói con meò,bộ não ta không chỉ hiểu chữ con mèo như là một chuỗi kí tự ,mà hiện lên trong bộ não của ta là hình ảnh con mèo ,màu lông,tính chất ,... tức mọi thông tin liên quan đến con mèo .

Hoặc khi ta nói "trời đang mưa ",thì lập tức trong nào ta hiểu câu này với nhiều thông tin như : hình ảnh trời đang mưa,ngoại cảnh hiện tại ,... tức mọi thông tin liên quan đến câu này .

Ta có thể thấy :não người tư duy ,lí luận ,ra quyết định thông qua ngôn ngữ tự nhiên .Điều này đối với em ,em cảm thấy không hợp lí .Dưới góc độ bên ngoài,con người chi thấy ngôn ngữ tự nhiên như là một chuỗi kí tự dùng để trao đổi ý nghĩa trong giao tiếp . Nhưng khi một chuỗi ngôn ngữ đó được đem vào trong đầu óc con người thì lập tức có những thông tin về hình ảnh,cũng như âm thân,...và tất cả những thông tin gì liên quan tới nó đều xuất hiện .Như vậy phải nói sự suy luận ,tư duy trong bộ não chúng ta là suy luận trên ngôn ngữ tự nhiên nhưng ngôn ngữ này đã được phân tích ,nhớ lại những thông tin liên quan tới tri thức đó .

Các phản ánh,tri thức về thế giới được biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên đã được phân tích.Và cấ trúc của phản ánh này như sau: +chuỗi chữ ngôn ngữ tự nhiên . +Chuỗi kí tự +Hình ảnh biểu tượng về ý nghĩa câu nói +Các cảm giác :xúc giác,âm thanh,... về sự vật .

Ví dụ : Hình ảnh tinh thần "Con bò" như sau : Tức trong bộ não câu nói mà ta nghe được sẽ được phân tích trong nao như sau : conbo : { -datatype string :"Tên đoi tuong : con bò"(tương ứng với câu nói mà con người nghe được là :con bò) -datatype string :"Ten thuoc tinh : màu long" -datatype string :"gia trị thuộc tính :vàng" -datatype link :con trỏ đến kiểu dữ liệu hình ảnh ,... ... }

tri thức mà con người biểu diễn để suy luận là hình ảnh tinh thần chứ không phải là ngôn ngữ tự nhiên . Ngôn ngữ tự nhiên chỉ là lớp vỏ của hình ảnh tinh thần .Phần tinh thần trong ngôn ngữ hình ảnh tinh thần chính là những yếu tố cảm giác trực tiếp từ thế giới ,...

Cho nên nếu sư tư duy của con người được biểu diễn bằng logic vị từ,hoặc là chỉ suy luận trên các câu cú ngôn ngữ tự nhiên một cách thuần túy mà không gắn liến nó với một nội dung vật chất nào thì chỉ là sự suy luận mấy móc ,khô khan và không hề biết ý nghĩa thế giới là gì .

Khi ta tư duy ,hình ảnh trong đầu ta hiện liên thì rõ ràng hình ảnh này là một sự vật chứ không phải là đối tượng phi vật chất nào cả,đó là một hình ảnh tinh thân có cấu trúc rõ ràng .

Hiện tại thì ngôn ngữ mà não ta dùng để biểu diễn tri thức đến nay vẫn chưa biết .Cấu trúc trên chỉ là dự đoán .Tuy nhiên muốn một cỗ máy có ý thức thì robot phải suy luận trên nội dung vật chất,hiểu được ý nghĩa của thế giới .

Bản chất thì bộ não của ta thu mọi thông tin thông qua cảm giác,và cơ sở của ý thức chính là cảm giác . Cảm giác theo cách nhìn xử lí rõ ràng chỉ là cấu trúc dữ liệu .Tượng tự tri giác biểu tượng,phán đoán cũng vậy .

Một bộ não có ý thức khi nó tư duy,ra quyết định dựa trên hình ảnh tinh thần .Hình ảnh tinh thần này tất nhiên phải cấu trúc từ những thông tin đã có ở dưới đó là các cảm giác ,cho nên nội dung vật chất ,tức ý nghĩa thế giới chính là các cảm giác .

Về hoạt động : hoạt động ra quyết định chả qua là việc tự giao tiếp trong bộ não con người .Việc tự giao tiếp này thực ra là sự biến chuyển hình ảnh tinh thần . Vì mỗi một câu nói biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên thì trong não là biểu diễn bằng hình ảnh tinh thần(hình ảnh tinh thần là một câu tự nhiên được phân tích),cho nên hoạt động tự giao tiếp với bản thân chính là hoạt động của ý thức .


Ngôn ngữ của bộ não là ngôn ngữ hình ảnh .Điều này là hiển nhiên . Theo cách nói này ta cần hiểu :hình ảnh ở đây chính là tổng hòa các cảm giác,cũng như những hình thức biểu diễn cao hơn cảm giác,tuy nhiên nó thiếu đó là :một con bò không phải được biểu diễn bằng hình ảnh con bò ,trong não không tồn tại một hình ảnh con bò tự do,khi ta hiện lên hình ảnh con bò thì hình ảnh này phải đã gắn liền với khải niệm con bò(biểu diễn bằng chuỗi kí tự ngôn ngữ tự nhiên là "con bò")

Vậy ý tưởng này chỉ xác định ngôn ngữ trong bộ não là hình ảnh song chưa đủ vì là hình ảnh liên kết với ngôn ngữ .

CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG

Về cấu trúc của một hệ thống có ý thức : -Có một hệ thống xử lí nhằm thu nhận thông tin và đưa thông tin đó biểu diễn dưới dạng hình ảnh tinh thần . -Một hệ thống xử lí nhằm chuyển biến các hình ảnh tinh thần,tức thực hiện chức năng tự giao tiếp nhằm tạo ra các quyết định có ý thức . -Một hệ thống xử lí nhằm chuyển hóa các quyết định ,tức các lệnh biểu diễn bằng hình ảnh tinh thần ,để thực hiện lệnh .

Mọi hoạt động được coi là có ý thức khi các quyết định của hoạt động đó được sinh ra bởi quá trình suy nghĩ tự giao tiếp bên trong .

Ngược lại là hoạt động vô thức . Đối với một hệ thần kinh quản lí tương tác như của con người ,hành vi hoạt động của con người có thể được thực hiện vô thức hoặc có ý thức . Hoạt động vô thức :là các chương trinh quản lí tương tác mà cố định,tự nhiên ,không có sự biến đổi theo thời gian . Hoạt động có ý thức :là các hoạt động sinh ra nhờ hoạt động biến chuyển ,tự giao tiếp ,và có thể bị biến đổi do sự tiếp thu tri thức từ môi trường .Bản thân sự học hỏi có ý thức là sự tự định nghĩa những kiến thức mới,tự thu những hình ảnh tinh thần mới trong bộ não.

Ý THỨC VÀ VÔ THỨC

ý thức và vô thức :nghĩa cuả nó tùy theo quan hệ đối với một kho lưu trữ thông tin .

Trong quốc gia Việt Nam : thì có những phong tục tập quán mà con người Việt Nam biết ,mà Trung Quốc không biết . Khi đó thông tin trên được xem là có ý thức đối với người Việt Nam Còn đối với Trung Quốc đó là vô thức /

Tương tự :kiên thức ,hiểu biết của con người được lưu trong bộ não của người đó . Một Tri thức được coi là có ý thức nếu trong bộ não của người đó có tồn tại tri thức đó,ngược lại thì không

Và cũng tương tự trong lúc hoạt động ý thức diển ra :chỉ những thông tin nào được ta chú ý xử lí tới thì nó được coi là có ý thức tại thời điểm đó,ngược lại thì không .

Khi ta đang tập trung đá quả banh : thì thông tin màu xanh của đám mây trên trời chằng có ý nghĩa,vì nó không được nhận thức . Đó là 3 cách nhìn vô thức,ý thức .

Ý thức dưới cách hiểu là trình độ :nó có thể hiểu là chỉ cấp độ biểu diễn của hình ảnh tinh thần . Ở các loài vật ,tri thức biểu diên trong não của chúng là hình ảnh tâm lí động vật,hình ảnh này biẻu diễn tri thức không sâu sắc nên các quyết định của con vật mê muội hơn . Ý thức chỉ trình độ biểu diễn trong một hệ thống xử lí .

Hay như trong phần mềm giải phương trình bac 2 biểu diễn nghiệm cho phương trình đó sử dụng kiểu dữ liệu là số nguyên /Kiểu dữ liệu số nguyên rõ ràng biểu diễn thông tin rất thô sơ .Bởi vì nó chẳng cung cấp cho máy thông tin gì ngoài là chuỗi bit nhị phân . Trong khi trong não người " khi nhắc tới một nghiệm nó có thể có vô số thông tin như : thời gian tìm ra nghiệm,nghiệm này lớn hay nhỏ .

BỘ NHỚ Bộ nhớ của bộ não người là hệ thống các hình ảnh tinh thần mà con người đã hình thành trong suốt quá trình hoạt động .Yoàn bộ tri thức đều được lưu trong nó gồm :tri thứcv ề thế giới bên ngoài,tri thức về chính cơ thể và hoạt động của robot .Các hình ảnh tinh thần có mối liên hệ với nhau .Một bộ não ra quyết định thông minh phụ thuộc vào sự rút ra những tri thức nào từ những tri thức đã có .

Tổ chức bô nhớ : -Bộ nhớ tạm thời -Ngăn hạn ,dài hạn,... ... Bộ nhớ trong bộ não được chính bộ não nhận thức cách thức và làm việc ,những hoạt động nhớ luôn là hoạt động có ý thức ,hoặc do hoàn cảnh trạng thài ý thức mà xuất hiện .Không có một sự nhớ nào là do vô thức cả .

Sự thông minh bản chất là cách tổ chức dữ liệu,nó phụ thuộc vào phương pháp mà bộ não có được ,hoặc các yếu tố tự nhiên bản chất/