Tiếng Anh 10, Unit 1, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

UNIT 1: A DAY IN LIFE OF...

A. READING

Before you read

Work in pairs

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Liên kết đến đây