Tin học 12 - Chương 4 Bài 12, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

a) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

b) Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm

c) Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ

2. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

a) Khái niệm hệ cơ sở dữ liệu phân tán

b) Một số ưu điểm và hạn chế của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán