VLOS:Dung Unicode

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khong dau[sửa]

Website nay su dung Unicode de hien thi tieng Viet. Neu tieng Viet hien thi khong dung, ban co the thu nhung buoc sau:

  1. Tu menu View cua trinh duyet, vao Encoding (hay Character Sets, Character Encoding,... tuy trinh duyet) va chon Unicode (UTF-8)
  2. Cai dat phong (font) Unicode, neu chua co. Phong unicode co the duoc tim thay o

VIQR[sửa]

Website na`y su+? du.ng Unicode dde^? hie^?n thi. tie^'ng Vie^.t. Ne^'u tie^'ng Vie^.t hie^?n thi. kho^ng ddu'ng, ba.n co' the^? thu+? nhu+~ng bu+o+'c sau:

  1. Tu+` menu View cu?a tri`nh duye^.t, ba.n va`o Encoding (hay Character Sets, Character Encoding,... tuy` tri`nh duye^.t) va` cho.n Unicode (UTF-8)
  2. Ca`i dda(.t pho^ng (font) Unicode, ne^'u chu+a co'. Pho^ng unicode co' the^? ddu+o+.c ti`m tha^'y o+?

Xem thêm[sửa]