VLOS:Extensions/WikiSEO

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Làm gì

  • Tick.svg Thêm các thẻ meta: keywords, description, og:, twitter:,
  • Tick.svg Thêm danh sách các trang sử dụng tập tin này làm hình đại diện. Ví dụ: Tập tin:Huong-dan-nau-an-cac-mon-an-hang-ngay.jpg
  • Tick.svg Khi một tập tin được sử dụng làm hình đại diện thì nó không thể xóa. -:)
  • Tick.svg Nếu một tập tin bị đổi tên mà nó là hình đại diện của trang A thì ext sẽ cập nhật lại hình đại diện cho A với tên mới.