VLOS:Quy định và hướng dẫn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các quy định và hướng dẫn trong VLoS đang được xây dựng. Bạn có ý tưởng xin cứ thảo luận tại đây

  1. VLoS sưu tầm các tài liệu có bản quyền từ các nguồn khác nhau vì mục đích phục vụ học tập và nghiên cứu
  2. VLoS ưu tiên tác giả bài viết có quyền khoá bài viết để tránh những sửa đổi phá hoại
  3. VLoS chỉ tập trung vào các lĩnh vực khoa học, không tham gia vào các vấn đề chính trị, xã hội
  4. VLoS tổ chức các hoạt động online để khuyến khích sinh viên dịch sách, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.