VLOS:Quy tắc đặt tên cho các tệp tin giáo án và bài giảng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tên được đặt theo cấu trúc sau:


Môn_học lớp_mấy (ban_gì), Chương_mấy Bài_mấy Tên_bài (Tiết_hh/ts), Tác_giả, Năm_viết
Ví dụ
Hình học 12 (CB), C3 B2 Phương trình mặt phẳng (T1/5), Nguyễn Thế Phúc, 2008

Trong đó:


Môn_học     =    Hình học
lớp_mấy     =    12
ban_gì     =    CB
Chương_mấy   =    C3
Bài_mấy     =    B2
Tiết_hh/ts   =    T1/5
Tên_bài     =    Phương trình mặt phẳng
Tác_giả     =    Nguyễn Thế Phúc
Năm_viết    =    2008
Chú thích
 • ban_gì: là một trong các ban CB (Cơ bản), TN (Tự nhiên), XH (Xã hội)
 • Tiết_hh/ts: ts là tổng số tiết của bài học, hh là tiết hiện hành
 • Quy tắc viết hoa/thường:
  • Các chữ viết tắt đều viết hoa
  • Các từ còn lại viết theo quy tắc đặt tên trong tiếng Việt
  • Các chữ số đều viết dạng thập phân.