Virus nhiễm vi khuẩn: bacteriophages

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Virus mang DNA mạch kép

Corticoviridae (VD: PM2)

Lipothrixviridae (VD: TTV1)

Myoviridae (VD: T4)

Plasmaviridae (VD: MVL2)

Podoviridae (VD: T7; T-odd phages)

Siphoviridae (VD: lambda và P22)

Nhóm SSVI

Tectoviridae (VD: PRD1)

2. Virus mang DNA mạch đơn

Microviridae (VD: G4)

Inoviridae (fd)

3. Virus mang RNA mạch kép

Cystoviridae (f6)

4. Virus mang RNA mạch đơn

Leviviridae (MS2)

trang trước