Virus thực vật: plant viruses

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Virus thực vật mang DNA mạch kép

Caulimoviruses

2 Virus thực vật mang DNA mạch đơn

Geminiviruses

3. Virus thực vật mang RNA mạch kép

Cryptoviruses

Plant reoviruses (các nhóm fujivirus và phytoreovirus)

4. Virus thực vật mang RNA mạch đơn

Nhóm Alfalfa mosaic virus

Bromoviruses

Carlaviruses

Carmoviruses

Closteroviruses

Comoviruses

Cucumoviruses

Dianthoviruses

Fabaviruses

Furoviruses

Hordeiviruses

Ilarviruses

Luteoviruses

Nhóm Maize chlorotic dwarf virus

Marafiviruses

Necroviruses

Nhóm Parsnip yellow fleck virus

Nhóm Pea enation mosaic virus

Plant rhabdoviruses

Pptexviruses

Potyviruses

Sobemoviruses

Tenuiviruses

Tobraviruses

Tobamoviruses

Nhóm Tomato spotted wilt virus

Tombusviruses

Tymoviruses

Quay lại: Tìm hiểu về virus và cơ chế gây bệnh

Liên kết đến đây