Đảng phái chính trị

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đảng phái chính trị hay chính đảng (thường gọi tắt là đảng) là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu đấu tranh để tham gia vào việc thể hiện các quan điểm chính trị, đấu tranh để giành quyền đại diện cho người dân trong quốc hội, hoặc để đạt được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Các đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ. Các đảng thường có mục tiêu thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, quốc gia để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay quốc gia đó.

Đảng viên[sửa]

Đảng viên là tên gọi thành viên một đảng phái chính trị nào đó.

Đảng viên ở Việt Nam[sửa]

Xem chi tiết: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Ở Việt Nam, thì từ "Đảng viên" được mặc định hiểu là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trước đây vào Đảng là yếu tố then chốt của việc vào được Quốc hội và 100% thành viên trong Quốc hội là Đảng viên, nhưng sau này đã có một số cải cách tiến bộ trong đó:

  • Đảng viên được làm kinh tế tư nhân (trước kia đây là điều cấm kị, nếu làm sai có thể khai trừ khỏi đảng cộng sản vì Đảng Cộng sản là chống tư hữu, quan niệm làm kinh tế tư nhân là theo con đường tư sản).
  • Có thể tự ứng cử vào Quốc hội khi đủ 21 tuổi nếu được tổ chức Đảng cấp trên đồng ý (trước đây thường là có người đề đạt mới được ứng cử)
  • Không phải vào Đảng cũng có thể tham gia vào Quốc hội

Các đảng phái tại Việt Nam[sửa]

Xem chi tiết: Danh sách các đảng phái chính trị của Việt Nam

Thời thuộc Pháp có một số đảng như: Việt Nam Quốc dân đảng, đảng Đại Việt, An Nam Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng.

Ở miền Bắc Việt Nam dân chủ Cộng hòa đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam, Đông Dương Cộng sản đảng., Đông Dương Cộng sản liên đoàn...

Ở miền Nam Việt Nam cộng Hòa đảng Cần lao Nhân vị, đảng Dân chủ...

Hiện nay tại Việt Nam chỉ có duy nhất Đảng cộng sản hoạt động

Các chính đảng còn lại thành lập sau và trước 1975 như: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng, Đảng Nhân dân Hành động Việt Nam, Đảng Dân tộc Việt Nam, Đảng Dân chủ Nhân dân, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Vì dân, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Đảng Thịnh Vượng Việt Nam... hầu hết hoạt động tại hải ngoại vì chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấm hoạt động trong nước

Chú thích[sửa]


Liên kết đến đây