Absorption spectrum

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phổ hấp thụ .Mỗi loại chất có khả năng hấp thụ nhất định với các bước sóng điện từ.

 spectrum : phổ, dải 
 Food spectrum : phổ thức ăn (những loại thức ăn mà sinh vật đó có khả năng sử dụng.

Liên kết đến đây