Active site

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Active site: trung tâm hoạt động, vị trí hoạt động (của enzyme)

Liên kết đến đây