Active transport

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

vận chuyển tích cực, vận chuyển chủ động (nói về các kênh trên màng tế bào, dùng năng lượng (ATP) để vận chuyển các chất đi ngược gradient nồng độ)

Liên kết đến đây