Aerobic

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Aerobic (adj): hiếu khí

Liên kết đến đây