Affinity chromatography

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Affinity chromatography (n): sắc kí ái lực

Liên kết đến đây