Antibiotic

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Antibiotic (n): kháng sinh (hợp chất tự nhiên có khả năng kháng lại vi khuẩn)

Liên kết đến đây