Antibody

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

antibody (n): kháng thể

Liên kết đến đây