Antigen

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

antigen (n): kháng nguyên

Liên kết đến đây