Antigenic determinant

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Antigenic determinant (n): nhân tố quyết định kháng nguyên

Liên kết đến đây