Archaebacteria

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Archaebacteria (n): Cổ vi khuẩn

Liên kết đến đây