Autosome

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Autosome (n): nhiễm sắc thể thường (để phân biệt với nhiễm sắc thể giới tính)

Liên kết đến đây