Autotrophic

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Autotrophic (adj): tự dưỡng (từ danh từ autotroph)

Liên kết đến đây