Bài giảng Sinh học Phân tử/From RNA to Protein Synthesis

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quá trình dịch mã

Luyện tập

Bạn có thể ghi lại lời tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Việt phần nội dung bài giảng trên.

Liên kết đến đây