Sách:Beginning Database Design

Từ VLOS
(đổi hướng từ Beginning Database Design)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn sách Beginning Database Design hướng dẫn việc bắt đầu xây dựng một mô hình cơ sở dữ liệu. Đúng như tên sách, người đọc có thể tìm thấy những bước cơ bản nhất cho đến nhưng công việc phức tạp nhất để xây dựng một cơ sở dữ liệu sử dụng. Cuốn sách được chia thành 4 phần, bao gồm 13 chương. Phần I thảo luận về các phương pháp xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu, mô tả các như cầu thực tế của việc xây dựng CSDL, cách rút trích thông tin, trao đổi dữ liệu... Phần II thảo luận chi tiết về lý thuyết CSDL, các trình tự xây dựng một CSDL thông thường, đọc và viết dữ liệu với SQL, mô hình CSDL nâng cao,... Phần III ứng dụng lý thuyết đã tìm hiểu ở Phần I và Phần II để xây dựng các mô hình thực tế. Các trường hợp ứng dụng được mô tả qua 4 chương, giới thiệu một vài khái niệm mới trong các ứng dụng. Phần IV thảo luận các chủ đề nâng cao trong chương 13 trong cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Trích dẫn[sửa]

Có thể tìm một số thông tin khác về cuốn sách này bằng sử dụng một số công cụ tìm kiếm

Mục lục[sửa]

  • Part I: Approaching Relational Database Modeling
Chapter 1: Database Modeling Past and Present
Chapter 2: Database Modeling in the Workplace
Chapter 3: Database Modeling Building Blocks
  • Part II: Designing Relational Database Models
Chapter 4: Understanding Normalization
Chapter 5: Reading and Writing Data with SQL
Chapter 6: Advanced Relational Database Modeling
Chapter 7: Understanding Data Warehouse Database Modeling
Chapter 8: Building Fast-Performing Database Models
  • Part III: A Case Study in Relational Database Modeling
Chapter 9: Planning and Preparation Through Analysis
Chapter 10: Creating and Refining Tables During the Design Phase
Chapter 11: Filling in the Details with a Detailed Design
Chapter 12: Business Rules and Field Settings
  • Part IV: Advanced Topics
Chapter 13: Advanced Database Structures and Hardware Resources
  • Appendix A: Exercise Answers
  • Appendix B: Sample Databases
  • Index

Thông tin về sách[sửa]

Published simultaneously in Canada

  • ISBN-13: 978-0-7645-7490-0
  • ISBN-10: 0-7645-7490-6

Published by Wiley Publishing, Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256

Liên kết ngoài[sửa]

Địa chỉ xin sách[sửa]

  • vansyle@yahoo.com

Liên kết đến đây