Biểu diễn thanh sai số trong các đồ thị sinh học thực nghiệm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Công trình mới đây của nhóm Cumming trên Journal of Cell Biology cung cấp những kiến thức khá cơ bản về ứng dụng toán thống kê trong việc trình bày số liệu thực nghiệm ngành sinh học. Tôi đang cố gắng chuyển ngữ đơn giản bài viết này để giới thiệu với bạn đọc. Hoan nghênh mọi trợ giúp và thảo luận.

Trong các công bố khoa học, đồ thị biểu diễn số liệu thường có kèm thanh sai số (error bar), tuy nhiên nhiều nhà sinh học thực nghiệm thường không nắm chắc cách sử dụng và phân tích số liệu thích hợp với trường hợp của họ. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nguyên tắc cơ bản về thanh sai số và giải thích cách thức khai thác dữ liệu và hỗ trợ việc phân tích một cách đúng đắn. Những thanh sai số có thể biểu diễn khoảng tin cậy (confidence intervals), sai số chuẩn (standard error), độ lệch chuẩn (standard deviation) .v.v. Các kiểu thanh sai số khác nhau sẽ cung cấp các thông tin khác nhau và do đó phần chú thích của đồ thị cần nêu rõ đang sử dụng kiểu tính sai số nào. Trong bài, tác giả cung cấp 8 quy tắc cơ bản để hỗ trợ việc sử dụng và phân tích hữu hiệu về sai số thống kê.

Thanh sai số là gì?[sửa]

Ý nghĩa biểu kiến của thanh sai số?[sửa]

Kiểu tính sai số nào nên được dùng?[sửa]

Kết luận[sửa]

Xem thêm[sửa]