Các thành phần tham gia và các mức điều hòa biểu hiện gen

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Các thành phần tham gia và các mức điều hòa biểu hiện gen
Tên môn học Sinh học phân tử
Tên giáo viên hướng dẫn Đào Xuân Tân
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường ĐHSP Hà Nội 2
Tên khoa Sinh
Bộ môn Sinh học
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Thị Kim Thuý
Tên lớp Sinh Học Thực Nghiệm K14
Khóa học 2010 - 2012
Thời gian làm tiểu luận 10 ngày

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]