Cần năng lượng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng vô tận (tạm thời là vậy) nhưng để lên lấy được quả là một vấn đề nan giải, và con người cũng đang từng bước khai thác nguồn năng lượng này, và cũng có một cách một cách để cải thiện cho sự thiếu năng lượng đó là dùng năng lượng từ ethanol, được làm từ những nguyên liệu nông nghiệp rẻ tiền, btheo mình điều quan trọng ở đây là làm sao để giảm thiểu sự gây ô nhiễm do việc sữ dụng năng lượng gây nên.

Liên kết đến đây